درباره موسس

 

محمدرضا حسینی   :     کارشناس ارشد مدیریت - دارای 31 سال سابقه آموزشی و مدیریتی - دبیر ریاضی مدارس شاهد و نمونه دولتی و موسس و مدیر مجموعه غیردولتی مصباح از سال 1382